Somaliska språket • Af-Soomaaliga

KURSER I SOMALISKA
- för svensktalande
- för engelsktalande
- för somalisktalande

PUBLIKATIONER
Lite om somaliskan
Litteratur om somaliskan
Andra länkar • Other links
OromoSidamoAfar

Afmaal Somali-English Dict.
Qaamuuska Af-Soomaaliga
Lexins elektroniska ordbok
Somali-English-Italian Dict.
Dizionario somalo-italiano
Kort somalisk-svensk ordlista
Kort somalisk grammatik

Läroböcker • Courses
Beginning Somali
La soco Af Soomaaliga

Digitalised school books

Läseböcker • Readers
Fasalka 1aad
Fasalka 2aad
Fasalka 3aad
Fasalka 4aad


Tidningar • Newspapers
Radiostationer • Radio stations

KONTAKT • CONTACT
mail@morgannilsson.se

UNIQUE VISITS SINCE MAY 2012


Kurser i somaliska för somalisktalande (30 hp)

Göteborgs universitet erbjuder ett kurspaket i somaliska för somalisktalande. Det vänder sig till dig som redan kan somaliska, men vill skaffa dig teoretiska kunskaper om ditt språk. Den främsta målgruppen är modersmålslärare, men alla andra som talar somaliska kan också söka kurserna.

Paketet består av fyra fristående kurser om vardera 7,5 hp. Var och en av kurserna ges på kvartsfart, vilket innebär 10 timmars aktiva studier per kurs och vecka. Två kurser per termin motsvarar alltså 20 timmars aktiva studier per vecka. Undervisningen ges på distans och omfattar såväl webbaserade moment som undervisning på campus i Göteborg. De webbaserade momenten innebär att deltagarna nästan dagligen förväntas logga in på kursen och ta del av anvisat kursmaterial samt delta aktivt i arbetsuppgifter och asynkrona diskussioner. Undervsningen på campus är förlagd till fyra veckoslut jämnt fördelade över terminen. Vid varje tillfälle ägnas en av dagarna åt vardera kursen.

SOL110, Somaliska språket i ett kontrastivt perspektiv

7,5 hp på kvartsfart, hösten 2019 (från 2 september till 19 januari)
Mer information - Anmälan - Kursplan - Kurslitteratur

Kursen syftar till att den studerande skall utveckla en fördjupad förståelse för somaliskan som språkligt system i ett kontrastivt perspektiv i jämförelse med svenskan, engelskan och andra större indoeuropeiska språk samt utveckla en språkvetenskaplig begreppsapparat på svenska som möjliggör teoretiska studier och diskussioner av i sammanhanget relevanta språkvetenskapliga frågeställningar.

SOL120, Somaliskan i världen

7,5 hp på kvartsfart, hösten 2019 (från 2 september till 19 januari)
Mer information - Anmälan - Kursplan - Kurslitteratur

Kursen belyser det somaliska språkets situation ur ett sociolingvistiskt och komparativt perspektiv. Bl.a. behandlas standardiseringen av somaliskan, skriftspråkets framväxt, språkets användningsområden, språkattityder och språkpolitik, den somaliska dialektsituationen och somaliskans ställning i diasporan, samt hur diasporan påverkas av och påverkar språksituationen i Somalia. Särskilt beaktas hur den rådande situationen påverkar undervisning i respektive på somaliska.

SOL130, Somaliska språkets struktur

7,5 hp på kvartsfart, våren 2020 (från 20 januari till 5 juni)
Mer information - Anmälan - Kursplan - Kurslitteratur

Kursen syftar till att den studerande skall utveckla en fördjupad förståelse för somaliskan som språkligt system. Fokus ligger främst på studium och analys av ljudlära, formlära, syntax och ordförråd, vilket tar sin utgångspunkt i läsning av en på somaliska avfattad mera omfattande handbok över det somaliska språket sett ur ett modersmålsperspektiv tillsammans med ett urval enklare vetenskapliga artiklar, företrädesvis på engelska, som behandlar särskilt intressanta språkliga fenomen i somaliskan. Genom studiet av den somaliskspråkiga handboken förvärvas samtidigt en grundläggande språkvetenskaplig begreppsapparat på somaliska. Genom de engelskspråkiga artiklarna och diskussioner på svenska befästs och utökas även begreppsapparaten på dessa båda språk. Ett kontrastivt perspektiv på somaliskans strukturer eftersträvas.

SOL140, Somaliskan i den svenska skolan

7,5 hp på kvartsfart, våren 2020 (från 20 januari till 5 juni)
Mer information - Anmälan - Kursplan - Kurslitteratur

Mot bakgrund av inhämtade kunskaper på föregående kurser syftar denna kurs till att ge insikter om och förståelse för modersmålslärarens roll dels som förmedlare av det somaliska språket och kulturen i ofta mycket heterogena grupper, dels som studiehandledare i skolans övriga ämnen. Den syftar även till att vidareutveckla sådana ämneskunskaper och språkdidaktiska insikter som är relevanta för den som undervisar i somaliska som modersmål i den svenska skolan. Kursen skall även ge förutsättningar att självständigt vidareutveckla sin pedagogiska kompetens inom ämnet somaliska och att arbeta med didaktiska frågor och problem förankrade i vetenskaplig teori. Slutligen diskuteras frågor kring bedömning och betygssättning, de styrdokument som gäller för undervisningen, liksom det befintliga utbudet av läromedel i somaliska och den bild av den somaliska kulturen som presenteras i olika läromedel. Under kursen analyseras även somaliskpråkiga elevers språkproduktion och olika elevers behov av stöd bedöms utifrån de insikter som förvärvats under kursens gång. Även andra perspektiv och frågeställningar som under kursens gång väcks kring modersmålslärarens arbetsvillkor och uppgift i ämnet somaliska kan komma att diskuteras i kursgruppen.


Sidan är skapad av Morgan Nilsson.